วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตรวจร้านอาหารตามมาตรฐาน Clean Food Good Taste

เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๓ พ..ท.พรชัย มาลัยพวง หน.ผวป.รพ.รร.จปร.,จ.ส.อ.อนุศักดิ์ ทองสุวรรณ และ จ.ส.ต.โกมิน ลาวชัย นายสิบเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.น.ย.ตรวจประเมิน
งานความปลอดภัยด้านอาหาร ท่ ตลาดสด รร.จปร. แผงลอยและร้านจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐาน Clane
Food Good Taste ผลการตรวจ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๑. โรงอาหารผ่านเกณฑ์ ๔ แห่ง
๒. แผงลอย ๒๑ แห่ง
๓. ร้านอาหาร ๕ แห่ง
๔. ร้านอาหารสด ๓ แห่ง (ผ่านเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัย)
๕. ตลาดสด (ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ระดับ ๓ ดาว)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น